Formular za prijavu aktivnosti za dopunjeno izdanje priručnika i baze aktivnosti KViS

Za prijavu Vaše aktivnosti za dopunjeno izdanje priručnika i baze aktivnosti KViS, potrebno je popuniti formular dostupan u nastavku. Polja koja su označena zvezdicom, obavezna su, dok su ostala opciona, ali su važna kako bi se što jasnije opisala aktivnost. Osnovni cilj konkursa jeste deljenje osmišljenih i uspešno realizovanih aktivnosti KViS sa ostalim kolegama koji onda mogu da ih primene u svojim organizacijama/ustanovama. U skladu sa tim važno je da jasno i konkretno opišete svoju ideju kako bi ona mogla jednostavno da se sprovede u nekoj drugoj školi, organizaciji za mlade i sl.

Ključni elementi opisa aktivnosti su: naziv, opšti cilj, ciljna grupa, trajanje, ishodi, opis/scenario aktivnosti, prilozi. Uputstva za popunjavanje pojedinačnih polja data su u samom formularu, a u nastavku su predstavljene opšte smernice za definisanje pojedinih delova opisa/scenarija aktivnosti:

  • Prilikom definisanja ishoda, treba imati u vidu da ne postoji unapred definisan broj ishoda, važno je navesti sva relevantna znanja, veštine i stavove koji se postižu određenom aktivnosti. Polazna osnova za definisanje ishoda može biti okvir Veština upravljanja karijerom koji je deo Pravilnika o  standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja, dostupnog ovde.
  • Prilikom definisanja opisa/scenarija aktivnosti treba imati u vidu da osmišljene aktivnosti treba budu u vezi sa ishodima definisanim na početku – poželjno je da sve aktivnosti (izuzev tehničkih aktivnosti – poput podele u grupe, podele materijala i sl.) doprinose bar nekom od očekivanih ishoda.
  • Prilikom definisanja završnog dela aktivnosti treba voditi računa da ove aktivnosti budu takve da obezbeđuju sumiranje rečenog, evaluaciju aktivnosti i proveru ostvarenosti očekivanih ishoda.

Napomena: Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo. Na ovom linku dostupan je formular u formi radnog dokumenta kako bi se podnosiocima prijave olakšao proces pripreme. Sve informacije će biti potrebno uneti direktno u elektronsku formu.

Imajte u vidu da je potrebno da priložite potpisanu saglasnosti za objavljivanje i izjavu o autorstvu, koje su dostupne na narednim linkovima:

U slučaju dodatnih pitanja u vezi sa formularom ili tehničkih problema prilikom popunjavanja, molimo Vas da nam se obratite na mejl euroguidance@tempus.ac.rs

Usled tehničkih problema sa prijavom, rok za prijavljivanje za konkurs produžen je na 16. jul do kraja dana.

Formular je istekao.