Formular za prijavu aktivnosti za dopunjeno izdanje priručnika i baze aktivnosti KViS

Za prijavu Vaše aktivnosti za dopunjeno izdanje priručnika i baze aktivnosti KViS, potrebno je popuniti formular dostupan u nastavku. Polja koja su označena zvezdicom, obavezna su, dok su ostala opciona, ali su važna kako bi se što jasnije opisala aktivnost. Osnovni cilj konkursa jeste deljenje osmišljenih i uspešno realizovanih aktivnosti KViS sa ostalim kolegama koji onda mogu da ih primene u svojim organizacijama/ustanovama. U skladu sa tim važno je da jasno i konkretno opišete svoju ideju kako bi ona mogla jednostavno da se sprovede u nekoj drugoj školi, organizaciji za mlade i sl.

Ključni elementi opisa aktivnosti su: naziv, opšti cilj, ciljna grupa, trajanje, ishodi, opis/scenario aktivnosti, prilozi. Uputstva za popunjavanje pojedinačnih polja data su u samom formularu, a u nastavku su predstavljene opšte smernice za definisanje pojedinih delova opisa/scenarija aktivnosti:

  • Prilikom definisanja ishoda, treba imati u vidu da ne postoji unapred definisan broj ishoda, važno je navesti sva relevantna znanja, veštine i stavove koji se postižu određenom aktivnosti. Polazna osnova za definisanje ishoda može biti okvir Veština upravljanja karijerom koji je deo Pravilnika o  standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja, dostupnog ovde.
  • Prilikom definisanja opisa/scenarija aktivnosti treba imati u vidu da osmišljene aktivnosti treba budu u vezi sa ishodima definisanim na početku – poželjno je da sve aktivnosti (izuzev tehničkih aktivnosti – poput podele u grupe, podele materijala i sl.) doprinose bar nekom od očekivanih ishoda.
  • Prilikom definisanja završnog dela aktivnosti treba voditi računa da ove aktivnosti budu takve da obezbeđuju sumiranje rečenog, evaluaciju aktivnosti i proveru ostvarenosti očekivanih ishoda.

Napomena: Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo. Na ovom linku dostupan je formular u formi radnog dokumenta kako bi se podnosiocima prijave olakšao proces pripreme. Sve informacije će biti potrebno uneti direktno u elektronsku formu.

Imajte u vidu da je potrebno da priložite potpisanu saglasnosti za objavljivanje i izjavu o autorstvu, koje su dostupne na narednim linkovima:

U slučaju dodatnih pitanja u vezi sa formularom ili tehničkih problema prilikom popunjavanja, molimo Vas da nam se obratite na mejl euroguidance@tempus.ac.rs

Informacije o autorima
pun naziv ustanova u kojoj je prvi autor zaposlen
npr. omladinski radnik, trener, nastavnik. Ukoliko imate više zanimanja i/ili predajete više predamet
Navedite adresu koju često proveravate i kojoj imate pristup sa različitih uređaja.
Ako ima više od jednog autora.
Navedite redom kojim ste navodili imena ostalih autora.
Opšte informacije o aktivnosti
Izaberite jedan od ponuđenih odgovora.
Do 10 reči. Primer: Radionica za samoprocenu stečenih znanja i veština; Informisanje o zanimanjima i oblastima rada upotrebom IKT alata…
U jednoj rečenici napišite sažeti opšti cilj aktivnosti. Primer: Cilj ove aktivnosti je upoznavanje/informisanje/podsticanje razumevanja kod učenika o…
Izaberite jedan od ponuđenih odgovora.
Opišite ciljnu grupe kojoj je aktivnost prvenstveno namenjena. Primer: učenici 4. razreda osnovne škole; učenici 1. razreda medicinskih škola; roditelji učenika 7. razreda osnovne škole…
Navedite predviđeno trajanje aktivnosti u minutima.
Taksativno navedite sve ishode aktivnosti, npr. navedite obrazovne, vaspitne, funkcionalne i druge Primer: Nakon aktivnosti, učesnici znaju/prepoznaju osnovne pojmove, korake, faze…; Učesnici su stanju da pronađu informacije o… upotrebom IKT alata; Nakon aktivnosti učesnici argumentovano iznose stav o…
Scenario/opis aktivnosti
Uvodni deo
Do 10 reči.
U minutima.
Navedite ukratko oblik i tehnike rada. Primer: moždana oluja, prezentacija voditelja aktivnosti, individualni rad na materijalima…
Ukratko, u par rečenica, opisati ključne aktivnosti voditelja i učesnika u ovom delu aktivnosti.
Opisati ukratko potrebne materijale za izvođenje ove aktivnosti. Primer: projektor, tabla, flipčart papir, radni materijal…
Glavni deo aktivnosti
Ukoliko je predviđeno više od jedne aktivnosti u okviru glavnog dela, dodajte novi odeljak za svaku od aktivnosti.
Do 10 reči.
U minutima.
Navedite ukratko oblik i tehnike rada. Primer: grupni rad, igranje uloga, debata, diskusija, individualni rad na materijalima…
Ukratko, u par rečenica, opišite ključne aktivnosti voditelja i učesnika u ovom delu aktivnosti.
Opišite ukratko potrebne materijale za izvođenje ove aktivnosti. Primer: flipčart papir, flomasteri, radni materijal, računar sa pristupom internetu...
Do 10 reči.
U minutima.
Navedite ukratko oblik i tehnike rada. Primer: grupni rad, igranje uloga, debata, diskusija, individualni rad na materijalima…
Ukratko, u par rečenica, opišite ključne aktivnosti voditelja i učesnika u ovom delu aktivnosti.
Opišite ukratko potrebne materijale za izvođenje ove aktivnosti. Primer: flipčart papir, flomasteri, radni materijal, računar sa pristupom internetu...
Do 10 reči.
U minutima.
Navedite ukratko oblik i tehnike rada. Primer: grupni rad, igranje uloga, debata, diskusija, individualni rad na materijalima…
Ukratko, u par rečenica, opišite ključne aktivnosti voditelja i učesnika u ovom delu aktivnosti.
Opišite ukratko potrebne materijale za izvođenje ove aktivnosti. Primer: flipčart papir, flomasteri, radni materijal, računar sa pristupom internetu...
Završni deo aktivnosti – sumiranje i evaluacija aktivnosti
Do 10 reči.
U minutima.
Navedite ukratko oblik i tehnike rada. Primer: individualno popunjavanje evaluacije, diskusija u grupi, sumiranje…
Ukratko, u par rečenica, opišite ključne aktivnosti voditelja i učesnika u ovom delu aktivnosti.
Opišite ukratko potrebne materijale za izvođenje ove aktivnosti. Primer: evaluacioni listići, računar sa pristupom internetu, samolepljivi papirići…
Prilozi mogu biti u doc, ppt, xls, pdf, jpeg i zip formatu i uključuju primer izgleda i sadržaja materijala koji će se koristiti tokom aktivnosti, uključujući i materijal potreban voditelju za pripremu. U slučaju da želite da dodate fajlove veće od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu. Primer: sadržaj i izgled radnog lista, spisak pitanja za evaluaciju, spisak literature/resursa za voditelja/učesnike…
Prilozi mogu biti u doc, ppt, xls, pdf, jpeg i zip formatu. Saglasnost možete da preuzmete za potpisivanje ovde: https://kvop.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2020/04/saglasnost_za-objavljivanje_kvis2020.pdf
Prilozi mogu biti u doc, ppt, xls, pdf, jpeg i zip formatu. Izjavu možete da preuzmete za potpisivanje ovde: https://kvop.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2020/04/Izjava-autorstvo_kvis2020.pdf