Elektronski formular za Peto Nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

Nacionalni centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju-Euroguidance, Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće u nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja.

Prvi korak je da pripremite podatke o podnosiocu prijave koji će te priložiti u ovom formularu. Prijava je dostupna ovde.

Za pravna lica: Prijavu je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti elektronskoj prijavi u nastavku.

Za fizička lica/jedinica u okviru pravnog lica: Prijavu je potrebnu da popunite, odštampate i potpišete. Naglašavamo da ako popunjavate prijavu u jednom od ovih statusa nije neophodno da prijava ima pečat ustanove.

Sva polja u prijavi se popunjavaju direktno u ovom formularu, u skladu sa upustvom pored svakog pitanja. Detaljna upustva i pomoćna verzija prijavnog formulara dostupna je ovde. Napomena: Polja u upustvu napisana su ćiriličnim pismom, dok je elektronski formular na linku iz tehničkih razloga napisan latiničnim pismom. Prijavu možete popuniti bilo kojim pismom.

Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo.

U slučaju da imate pitanja povodom popunjavanja prijave, možete da nam se obratiti putem mail-a: euroguidance@tempus.ac.rs

Prijava za Peto nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

Prijavni formular
Upišite naziv prakse koju prijavljujete i koji ste naveli u prijavi koju prilažete.
Navedite adresu koju redovno proveravate
Navedite kontakt koji je često dostupan
Navedite grad u kojem ste sprovodili KVIS aktivnost
Ukoliko ste samostalno sprovodili aktivnosti, upišite u ovo polje: samostalno
Priložite popunjenu Prijavu, na deo koje se odnosi samo na status koji ste izabrali. Možete da priložite fajl u formatu .pdf, .jpg

Prijava aktivnosti

Kratak opis
Predlažemo da prva rečenica ima formu: __(naziv aktivnosti)__ je __(vrsta)__ koja __(ciljna grupa)__ omogućava da __(ishodi)__ uz pomoć/korišćenjem __(metodologija/tehnike/pristup koji je korišćen)__, što dovodi do __(rezultati)__.
Pun opis (ovaj opis se nastavlja na kratak opis pa nije potrebno ponavljati navedeno u kratkom opisu)
Opišite ukratko aktivnost/uslugu/alat odgovarajući na sledeća pitanja:
Kratko navedite da li predstavljate aktivnost, novi alat, ili uslugu, sa kojim ciljem je sprovodite, kome je namenjena i koje ishode ova aktivnost/usluga/alat ostvaruje kod navedene ciljne grupe.
Opišite metode, tehnike, procedure i alate koje koristite.
Objasnite ukratko ko pruža navedenu uslugu i sprovodi aktivnosti odnosno osmišljava alat, kao i kakve su njihove kvalifikacije, koja znanja i kompetencije imaju.
Ukratko predstavite ciljnu grupu. Objasnite kako im ova aktivnost/usluga/alat pomaže.
Objasnite na koji način procenjujete efekte ove aktivnosti/usluge na unapređenje veština korisnika.
(Nije obavezno, bez ograničenja broja karaktera.Dodatni opis neće biti predstavljen u finalnim publikacijama; žiriju će biti predstavljeni pre svega kratak opis i pun opis, a biće navedeno da je dostavljen i dodatni opis. Stoga vas molimo da u ovom polju ne unosite one informacije koje su od presudnog značaja za vašu informaciju, već da sve značajne informacije navedete u kratkom ili punom opisu.)
Prilozi
To mogu biti materijali, fotografije, dokumenta, izveštaji, evaluacije, produkti aktivnosti ili drugi interesantni materijali koji mogu potkrepiti vaše tvrdnje. Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje ispod unesite link ka tom fajlu.
U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje ispod unesite link ka tom fajlu. Ako ne prilažete link upišite u ovo polje: prazno
Ukoliko želite možete priložiti ilustraciju (fotografiju, izgled publikacije, produkt radionica, i sl.) primera dobre prakse koji može biti objavljen u publikaciji povodom ovog takmičenja, kao i na sajtu takmičenja.
U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje ispod unesite link ka tom fajlu.